[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 

นายมงคล  สุวรรณะ

Mr.Mongkhol  Suwanna

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
กรรมการสถานศึกษา
SMSS
ศาสตร์พระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งานธุรการโรงเรียน
งบทดลอง

<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 

 
 

สารสนเทศโรงเรียน >> พันธกิจ เป้าหมาย

พันธกิจ เป้าหมาย
ดู [ 5250]
Update: เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

 

มาตรการ/ แนวทางปฏิบัติ

 

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ และทุกประเภท มีโอกาสเรียนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต
 2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
 3. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักเรียนที่สถานประกอบการต้องการและที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 4. ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถิ่น และผู้เรียนและการนำค่านิยม 12 ประการไปสอดแทรกในหลักสูตร
 5. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลายมิติ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
 6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
 7. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
 8. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
 9. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

 

 1. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและสากล
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน
 5. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เน้นการกระจายอำนาจด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

 

นโยบายของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

 1. เปิดโอกาสและช่วยเหลือให้นักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ
 2. เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้ไม่เป็นภาระของสังคม
 3. พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ ความรู้ทักษะ ความสามารถและเจตคติที่ดีที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในสังคม และส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้
 4. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยรูปแบบ  วิธีการ  เนื้อหาและกิจกรรม
 5. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การดำรงชีวิตตามแนวทางพึ่งตนเอง
 6. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
 7. ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตด้วยระบอบประชาธิปไตย
 8. พัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด  และเป็นระเบียบ มีความร่มรื่นสวยงาม อันจะทำให้นักเรียนลดภาวะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมสุขภาพจิต
 9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรม ประชุม สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ
 10. ส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนต่อไป

 

กลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่รอบด้าน

 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          อัตลักษณ์ของสถานศึกษา             สำนึกดี  มีน้ำใจ  ใฝ่รู้  สู้งาน

          คำอธิบายอัตลักษณ์

          • สำนึกดี (Integrity) = มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น

          •  มีน้ำใจ (Generous) = คิดถึงจิตใจของผู้อื่น ทำดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้ให้ มีน้ำใจกับคนรอบข้าง มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยใจจริง

          •  ใฝ่รู้ (Seek knowledge) = ความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้ หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่ยังไม่กระจ่าง ทั้งในด้านวิชาการ และการประกอบอาชีพ ทั้งในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          •  สู้งาน (Indomitable) = มีความอดทนต่อความยากลำบาก และอุปสรรคทั้งหลาย ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน

 

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา            โรงเรียนส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ

          คำอธิบายเอกลักษณ์ 

                  หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานและอาชีพระดับพื้นฐาน ที่สนองพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 

 

 
สารสนเทศโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      งบทดลอง 12 / ต.ค. / 2561
      งานธุรการโรงเรียน 10 / พ.ค. / 2561
      โครงสร้างการบริหาร 21 / ส.ค. / 2560
      SAR ปีการศึกษา 2559 21 / ส.ค. / 2560
      เศรษฐกิจพอเพียง 21 / ส.ค. / 2560


.
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 053-856080
School E-Mail  ::[email protected], [email protected]

Facebook :: ราชประชา แม่อาย

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ