[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™
เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ
เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข
เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ™เธฑเธเน€เธฃเธตเธขเธ™
เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ
เน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเธžเธญเน€เธžเธตเธขเธ‡
SAR เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2559
เน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
เธ‡เธšเธ—เธ”เธฅเธญเธ‡
เธกเธฒเธ•เธฃเธฒเธเธฒเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธเธณเธซเธ™เธ”เธ„เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข 2565

<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

เธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจเน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™ >> เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข

เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ เน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข
ดู [ 14487]
Update: เสาร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

มาตรการ/ แนวทางปฏิบัติ

 

1.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ และทุกประเภท มีโอกาสเรียนจบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต

2.    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ

3.    ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นของนักเรียนที่สถานประกอบการต้องการและที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

4.    ส่งเสริมการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมท้องถิ่น และผู้เรียนและการนำค่านิยม 12 ประการไปสอดแทรกในหลักสูตร

5.    จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลายมิติ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

6.    ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

7.    พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

8.    พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

9.    กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์

 

1.     สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและสากล

2.     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.     ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4.     บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน

5.     มีระบบการบริหารการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ เน้นการกระจายอำนาจด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

 

นโยบายของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

1.     เปิดโอกาสและช่วยเหลือให้นักเรียนที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ

2.     เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้ไม่เป็นภาระของสังคม

3.     พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ ความรู้ทักษะ ความสามารถและเจตคติที่ดีที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในสังคม และส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้

4.     พัฒนาระบบการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยรูปแบบ  วิธีการ  เนื้อหาและกิจกรรม

5.     ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การดำรงชีวิตตามแนวทางพึ่งตนเอง

6.     ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

7.     ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตด้วยระบอบประชาธิปไตย

8.     พัฒนาสภาพแวดล้อม และจัดบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด  และเป็นระเบียบ มีความร่มรื่นสวยงาม อันจะทำให้นักเรียนลดภาวะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมสุขภาพจิต

9.     ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรม ประชุม สัมมนา อย่างสม่ำเสมอ

10. ส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนต่อไป

 

 

 

กลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่รอบด้าน

 

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  สำนึกดี  มีน้ำใจ  ใฝ่รู้  สู้งาน

     คำอธิบายอัตลักษณ์

      • สำนึกดี (Integrity)มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกในความเป็นไทย และมีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น

       • มีน้ำใจ (Generous) = คิดถึงจิตใจของผู้อื่น ทำดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นผู้ให้ มีน้ำใจกับคนรอบข้าง มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยใจจริง

       • ใฝ่รู้ (Seek knowledge) = ความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้ หรือสิ่งที่รู้แล้วแต่ยังไม่กระจ่าง ทั้งในด้านวิชาการ และการประกอบอาชีพ ทั้งในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       • สู้งาน (Indomitable) = มีความอดทนต่อความยากลำบาก และอุปสรรคทั้งหลาย ไม่เกี่ยงงาน ไม่เลือกงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงาน

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ

     คำอธิบายเอกลักษณ์ 

        หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนางานและอาชีพระดับพื้นฐาน ที่สนองพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 
เธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจเน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™5 อันดับล่าสุด

      เธกเธฒเธ•เธฃเธฒเธเธฒเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเนเธฅเธฐเธเธณเธซเธ™เธ”เธ„เนˆเธฒเน€เธ›เน‰เธฒเธซเธกเธฒเธข 2565 24 / มิ.ย. / 2565
      เธ‡เธšเธ—เธ”เธฅเธญเธ‡ 14 / ต.ค. / 2564
      เน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ 21 / ส.ค. / 2560
      SAR เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ 2559 21 / ส.ค. / 2560
      เน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเธžเธญเน€เธžเธตเธขเธ‡ 21 / ส.ค. / 2560


.
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 088-2891916 (ธุรการโรงเรียน)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 - RPK30

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ