[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
เศรษฐกิจพอเพียง
SAR ปีการศึกษา 2559
โครงสร้างการบริหาร
งบทดลอง
มาตราฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย 2565

<< ธันวาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

>> รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

เผยแพร่ผลงานครู >> เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอัฐพล พระวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอัฐพล พระวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ
  จำนวนคนชม [ 2186]
โพสต์เมื่อ : อังคาร ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 

 

บทคัดย่อการประเมินโครงการ

ผู้ประเมิน           นายอัฐพล  พระวิฑูรย์

                       รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ชื่อโครงการ         รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  

                        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่

ปีการศึกษา          2565

                การประเมินครั้งนี้ มุ่งเน้นการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม จำนวน  5 ฉบับ และแบบทดสอบ จำนวน  1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถาม ค่าความยากง่าย (p)  ค่าอำนาจจำแนก (r) และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่าเฉลี่ย (, ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D., )

 

 

 

สรุปผล

 

 

 

 

                การประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 126 คน สามารถจำแนกได้ดังนี้เป็นครูผู้สอน จำนวน 56 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 7 และนักเรียน จำนวน 56 คน ผลการประเมิน ด้านบริบทของโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ ความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่  ความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการของโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่  ความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านผลผลิตโครงการเกี่ยวกับวัดความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนใน เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนรวม 169 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.47 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คะแนนรวม 310 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.78 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 354 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.29และเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากด้านผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่  ความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่าโดยรวม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก   และความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
เผยแพร่ผลงานครู5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายอัฐพล พระวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ 28 / ก.พ. / 2566
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนิศารัตน์ เหลาพนัสสัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2 / ส.ค. / 2565
      เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 / ส.ค. / 2562
      นำนักเรียนเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ 17 / พ.ย. / 2556
      วางระบบห้องคอมพิวเตอร์ 17 / พ.ย. / 2556
แสดงความคิดเห็น :

.
l สถิติการใช้งาน l

 

 เริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 6/11/2558
WebSite:: https://www.rpk30.ac.th

--->โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่<--- 
เลขที่ 77  หมู่ 2 ต.แม่อาย  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่   50280
Tel :: 088-2891916 (ธุรการโรงเรียน)
School E-Mail  ::rajaphacha30@gmail.com, admin@rpk30.ac.th

Facebook :: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 - RPK30

 

Webmaster Zone!
• เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
• เข้าเช็ค Obec Mail
• Team ! Help Online Support
เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน
เว็บครู ครู ข่าวการศึกษา การศึกษา วิทยฐานะ